ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 19 listopada 2021 r.

Posted on: czw., 11/25/2021 - 13:52 By: Tomasz Smolarski

Zarządzenie Nr 87/2021
Burmistrza Wilamowic

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów: Osiedla Wilamowice, Sołectwa Pisarzowice, Sołectwa Dankowice, Sołectwa Hecznarowice, Sołectwa Stara Wieś, Sołectwa Zasole Bielańskie

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 1372) oraz Uchwały Nr XXXIX/289/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów statutów jednostek pomocniczych - osiedla oraz sołectw położonych na terenie Gminy Wilamowice

zarządzam, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Wilamowice przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami nad niżej wymienionymi projektami dokumentów normujących funkcjonowanie jednostek pomocniczych Gminy:

1) statut Osiedla Wilamowice (załącznik nr 1);

2) statut Sołectwa Pisarzowice (załącznik nr 2);

3) statut Sołectwa Dankowice (załącznik nr 3);

4) statut Sołectwa Hecznarowice (załącznik nr 4);

5) statut Sołectwa Stara Wieś (załącznik nr 5);

6) statut Sołectwa Zasole Bielańskie (załącznik nr 6).

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w terminie od 19 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie udostępnienia projektów statutów do publicznego wglądu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilamowice;

2) na stronie internetowej Gminy Wilamowice;

3) w biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach;

4) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach;

5) w biurze Zarządu Osiedla w Wilamowicach;

6) w biurach Sołtysów poszczególnych Sołectw.

3. Konsultacje prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych uwag dotyczących treści dokumentów wymienionych w §1 na formularzu stanowiącym załacznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

4. Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Wilamowice.

5. Uwagi do projektów statutów mieszkańcy mogą zgłaszać:

a) osobiście w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice (dziennik podawczy na I piętrze budynku),

b) listownie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@wilamowice.pl,

d) za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /q59v12cud2/skrytka.

§ 3. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji zgłoszone uwagi do projektów statutów, o których mowa w §1, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach, na stronie internetowej Gminy Wilamowice, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, na tablicach ogłoszeń Osiedla Wilamowice i poszczególnych Sołectw Gminy Wilamowice oraz przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach.

§ 4. Na osobę odpowiedzialną za proces konsultacji wyznaczam Sekretarza Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                           mgr Marian Trela