Samorząd sołectwa - Sołectwo Pisarzowice

Przejdź do treści

Menu główne:

PRZEDSTAWICIELE PISARZOWIC W RADZIE SOŁECKIEJ

BARABASZ ZBIGNIEW
Sekretarz Rady Sołeckiej .Odpowiedzialny za: utrzymanie w należytym porządku wiat przystankowych i przystanków, tablic ogłoszeń, porządku na cmentarzu, rowy melioracyjne.
CZEKAJ ANDRZEJ
Odpowiedzialny za: bliską współpracę z placówkami oświatowymi, szerzenie w szkołach wiedzy o samorządzie lokalnym (np. konkursy), przygotowanie i koordynowanie uroczystości związanych ze świętami państwowymi, koordynowanie z ramienia Rady Sołeckiej budowy boiska przyszkolnego.
GOLIASZ ANDRZEJ
Odpowiedzialny za: szeroko rozumianą ochronę ppoż. i przeciwpowodziową, podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia przed ewentualnymi podtopieniami, bieżące przekazywanie informacji w przypadku wyjazdów do pożarów, wypadków, podtopień na terenie Pisarzowic, oraz wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego dla OSP.
JEKIEŁEK MAREK
Odpowiedzialny za: stan dróg od ulicy Skotnica w kierunku Granicy Hałcnów, odwodnienie wymienionych ulic, znaki drogowe przy tych ulicach, przepusty i oświetlenie tych ulic.
JĘDRZEJKO ZDZISŁAW
Odpowiedzialny za: stan dróg od ulicy Szkolnej w kierunku Harszówek, odwodnienie wymienionych ulic, znaki drogowe przy tych ulicach, przepusty i oświetlenie tych ulic.
KOBIELUS KONRAD
Odpowiedzialny za: stan dróg od ulicy Skotnica w kierunku Wilamowic, odwodnienie wymienionych ulic, znaki drogowe przy tych ulicach, przepusty i oświetlenie tych ulic.
KUBICZEK LESZEK
Odpowiedzialny za: stan dróg Harszówki Środkowe, odwodnienie wymienionych ulic, znaki drogowe przy tych ulicach, przepusty i oświetlenie tych ulic.
MAZUR BARBARA
Odpowiedzialna za: konserwację kapliczek i krzyży przydrożnych, pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, wypracowywanie form zmierzających do rozwoju rekreacji wśród mieszkańców (współpraca w tym temacie z KGW i Kołem Emerytów, zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą i największa palmę wielkanocną.
PIECZKA TOMASZ
Odpowiedzialny za: szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego, prawidłowe funkcjonowanie
tzw. „Ustawy śmieciowej”, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania czystości na wsi,
utrzymanie zieleni, w okresie zimowym nadzór nad odśnieżaniem.
PUZOŃ CECYLIA
Odpowiedzialny za: szeroko pojętą promocję naszej miejscowości zajmowanie się stroną internetową sołectwa, organizowanie spotkań kulturalno-rekreacyjnych np. Sobótki, dożynki, spotkania noworoczne itp. Czynienie starań zmierzających do poszerzenia składu osobowego zespołu „Pisarzowianki”, kontakt z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Pisarzowic, oraz z WDK.
SZYPUŁA MIROSŁAW
Odpowiedzialny za: utrzymanie w należytym stanie koryt cieków wodnych (Pisarzówka, Słonica,
Czerwonka), dbałość o kładki i mosty odnośnie utrzymania tam ładu i porządku (ewentualne
konserwacje w/w miejsc), inicjowanie imprez rekreacyjno-kulturalnych, a także pomoc przy
organizacji uroczystości kościelnych.
SZYPUŁA ZDZISŁAW
Odpowiedzialny za: stan dróg Harszówki Dolne, odwodnienie wymienionych ulic, znaki drogowe przy tych ulicach, przepusty i oświetlenie tych ulic.
TREMBLA TOMASZ
Odpowiedzialny za: stan dróg od granicy z Kozami, odwodnienie wymienionych ulic, znaki drogowe
przy tych ulicach, przepusty i oświetlenie tych ulic.

PESZEL STANISŁAW – SOŁTYS PISARZOWIC
Koordynator wszystkich w/w tematów. Odpowiedzialny za współpracę z Gminą Wilamowice , oraz wszystkimi organizacjami społecznymi i jednostkami organizacyjnymi w tym z parafią. Odpowiedzialny wspólnie z Burmistrzem za realizację Uchwał.
W sprawach pilnych kontakt telefoniczny 33-8456572 lub komórka 508795665 e-mail: s.peszel@interia.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego