Perspektywy rozwoju wsi - Sołectwo Pisarzowice

Przejdź do treści

Menu główne:

"Koncepcja zagospodarowania terenu pod rekreację"
PERSPEKTYWICZNY PLAN ROZWOJU  SOŁECTWA PISARZOWICE

Obszarem realizacji planu jest sołectwo Pisarzowice w gminie Wilamowice, powiat bielski, województwo śląskie.
Celem opracowania jest ustalenie zadań i projektów, których wykonanie w ustalonych przedziałach czasowych, pozwoli na dalszą poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców sołectwa.
Perspektywa środków strukturalnych np. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, oraz możliwość współfinansowania zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Lokalnej Grupy Działania czy też Grupy Rybackiej zaktywizuje i przyspieszy procesy restrukturyzacyjne oraz przyczyni się do dalszego zrównoważonego rozwoju sołectwa Pisarzowice.

Głównymi, strategicznymi celami rozwoju sołectwa Pisarzowice są:

• stały wzrost standardu życia mieszkańców do poziomu wyższego od średniej krajowej.
• unowocześnianie ważnego sektora gospodarki jakim jest rolnictwo.
• ciągła modernizacja infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej
• systematyczna poprawa jakości środowiska naturalnego

Plan Rozwoju Lokalnego sołectwa Pisarzowice jest dokumentem otwartym i będzie podlegał okresowej aktualizacji co jest podyktowane wieloma obiektywnymi czynnikami np.

• sytuacją ekonomiczną kraju, województwa, powiatu, gminy
• możliwościami inwestycyjnymi gminy
• wielkością pozyskiwanych środków strukturalnych

Realizacja celów rozwoju sołectwa wiąże się w znacznym stopniu ze zmianami jakościowymi i ilościowymi w systemie osadniczym sołectwa, oraz jego funkcjonowaniu jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i rekreacji dla mieszkańców pobliskich ośrodków miejskich, prowadzenia działalności gospodarczej i usług, a także jako ośrodka usługi o znaczeniu lokalnym.
Główne kierunki zmian w koncepcji rozwoju przestrzennego obejmują:
1. intensyfikację rozwoju mieszkalnictwa o charakterze podmiejskim (zahamowanie dalszego rozpraszania się zabudowy i dążenie do tworzenia skupionych zespołów zabudowy. Umożliwianie rozwoju mieszkalnictwa o cechach i standardach odpowiednich dla osiedli podmiejskich. (Pisarzowice mają nowy plan zagospodarowania przestrzennego).
2. rozwój atrakcyjnych form zagospodarowania związanego z obsługą rekreacji i wypoczynku
• powstanie w oparciu o rzekę Sołę kąpielisk z towarzyszącymi temu obiektami w przysiółku Harszówki, oraz np. w oparciu o staw „Powyżkę”, którego administratorem jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - terenu na wypoczynek sobotnio-niedzielny.
• tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa rekreacyjnego w formie zespołów zabudowy o charakterze jednorodzinnym lub mieszanym z zabudową jednorodzinną w rejonie o wysokich walorach rekreacyjnych (przysiółek Czernichów).
• kształtowanie zespołów usług, rekreacji i sportu dla wzbogacenia oferty rekreacyjnej sołectwa
• wytyczenie i utworzenie traktów spacerowych między doliną potoku Słonica a ciągiem stawów rybnych (około 2 km), oraz wzdłuż ulicy św. Jana Kantego aż ku Krzemieniu ( około 2 km), wzdłuż ulicy Krzemieniowe Pola.
3. modernizację centrum Pisarzowic (teren od boiska LKS Pionier aż po starą plebanię), mającą na celu podniesienie jego atrakcyjności i funkcjonalności, jako wielofunkcyjnego centrum obsługi sołectwa (wzbogacenie funkcji usługowych) , modernizacja całego budynku Domu Kultury łącznie z odnowieniem elewacji, odnowienie elewacji pozostałych budynków szczególnie tych których właścicielem jest GS Wilamowice.
4. atrakcyjne urządzenie przestrzeni publicznych tj. alejki, parkingi, ławeczki, oświetlenie, zieleń itp. Realizacja tego projektu w sposób zasadniczy przyczyni się do podniesienia standardu życia i pracy na wsi, podniesie atrakcyjność turystyczną sołectwa oraz poprawi zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych. Jest to dla sołectwa jedno z zadań priorytetowych.
5. stworzenie warunków do rozwoju wytwórczości i usług na wydzielonych obszarach dostępnych pod względem komunikacyjnym i wyposażonym w infrastrukturę techniczną.
6. doskonalenie sprawnego powiązania komunikacyjnego sołectwa z układem dróg zewnętrznych.

Na posiedzeniu Rady Sołeckiej w lutym 2015r wytypowano najważniejsze do wykonania w najbliższym okresie czasu zadania. Przedstawiają się one następująco :


1. wykonanie odwodnienia od ulicy Ogrodniczej w kierunku posesji państwa Bisaga, a następnie wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej do rzeki Pisarzówki. Projekt na to zadanie jest już gotowy.

2. opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Pisarzowic począwszy od ronda poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy szkołą a LKS (tereny sportowe z jednej strony a z drugiej strony wzdłuż ulicy Sportowej parking) i dalej obok przedszkola aż do ulicy Bielskiej przy cmentarzu. Do koncepcji powinna być dołączona wizualizacja komputerowa.

3. budowa chodnika od ronda aż do ulicy Krakowskiej łącznie z odwodnieniem całego tego terenu.

4. budowa chodnika od pawilonu Biedronka aż do ulicy św. Floriana.

5. zagospodarowanie terenu wokół estrady łącznie z należytym jej wyposażeniem. Koniecznym jest komisyjne przeprowadzenie wizji w terenie. Należy dodać, że na dzień dzisiejszy większość tych prac została już wykonana, a komisja Rady Sołeckiej zgłosiła na piśmie swoje uwagi.

6. zadaszenie trybuny na LKS oraz dobudowa jeszcze dwóch stanowisk siłowni zewnętrznej. Prace związane z zadaszeniem trybuny na 200 miejsc trwają i zostaną ukończone do końca września 2015r;

7. zakończenie tematu związanego z domem nauczyciela, a także innymi nie zamieszkałymi budynkami np. zabudowania po starej cegielni itd.

8. kontynuacja budowy w Pisarzowicach kanalizacji sanitarnej w miejscach gdzie jest to już możliwe.

9. nowe nakładki asfaltowe na ulicach przelotowych tj. Kolonia, Lanckorona, Czernichowska od ulicy Taterniczej do nowej już nakładki, Przecznia.

10. przebudowa chodnika na cmentarzu za pomnikiem poległych łącznie z dojściem do planowanej nowej części cmentarza, oraz cięcia pielęgnacyjne krzewów na jedną wysokość (tuje wzdłuż płotu).

11. sukcesywna konserwacja krzyży i kapliczek przydrożnych.

12. zdecydowane uporządkowanie terenu obok wiaty przystankowej przy Krzemieniu i zakaz składowania tam materiałów budowlanych (podobnie za sklepem delikatesy centrum).

13. generalny remont Domu Kultury zgodnie z istniejącą już dokumentacją techniczną a następnie stosowne jego zagospodarowanie.

14. budowa nowoczesnego przyszkolnego boiska sportowego. Realizacja tego zadania trwa i zbliża się do końca.

15. ewentualna rozbudowa przedszkola poprzez adaptacje strychu pod potrzeby przedszkola.

16. sukcesywne remonty ulic gminnych (nowe nakładki asfaltowe), odwodnień oraz montaż nowych punktów świetlnych. Koniecznym jest doświetlenie przejścia dla pieszych z parkingu kościelnego na chodnik przy cmentarzu.

17. wykonanie ścieżki spacerowej pomiędzy stawami a rzeką Słonicą, wzdłuż ulicy św. Jana Kantego, czy też wzdłuż ulicy Krzemieniowe Pola.


Opracował:
Stanisław Peszel


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego