Ochrona środowiska - Sołectwo Pisarzowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Stan sanitarny i perspektywy ochrony środowiska naturalnego :

Zanieczyszczenie powietrza na tutejszym terenie spowodowane jest głównie przez :
• tzw. niską emisję z miejscowych zakładów, indywidualnych kotłowni i budynków mieszkalnych – zwłaszcza w okresie grzewczym,
• emisję komunikacyjną dotyczącą intensywnie wykorzystywanej trasy Bielsko-Brzeszcze – Oświęcim, oraz z silników spalinowych maszyn rolniczych,
• emisję niezorganizowaną związaną z okresowym wypalaniem traw, ściernisk i spalaniem śmieci.

Najbardziej negatywnie na stan atmosfery oddziałuje niska emisja, której źródłem są z reguły kotły węglowe opalane niskokalorycznym paliwem tzw. mułem lub miałem, co przy dużym zagęszczeniu zabudowy potęguje omawiane zjawisko. I jest to niestety słabsza strona wsi. Ocenia się że tylko około 10% budynków ma kotły opalane gazem. Obserwuje się pewne pozytywne zjawisko jakim jest fakt, że coraz większa grupa mieszkańców wymienia stare piece na nowoczesne kotły tzw. Ekologiczne, które emitują do atmosfery znacznie mniej środków toksycznych. Należy podkreślić, że sołectwo jest prawie w 100 % zgazyfikowane, w związku z czym kuchnie węglowe nie są praktycznie używane.

Do celów w zakresie ochrony powietrza na terenie sołectwa należy przyjąć następujące zadania :
• edukacja ekologiczna, przedstawianie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych – wykorzystać do tego placówki oświatowe i zebrania wiejskie jak i zebrania poszczególnych organizacji społecznych. Należy rozwijać świadomość ekologiczną wśród wszystkich mieszkańców sołectwa, ponieważ każde, nawet małe działania na rzecz środowiska we własnych otoczeniu przyczyniają się do ogólnej poprawy jego stanu.
• modernizacja kotłowni węglowych c.o. w budynkach indywidualnych wraz z ich termomodernizacją. Wprowadzanie nowych technologii w tym zakresie np. baterie słoneczne – realizacja poprzez środki własne inwestorów przy współudziale BOS, WFOSiGW oraz Gminy

Obszar sołectwa podobnie jak gminy, stanowi bogaty rezerwuar wód powierzchniowych i podziemnych. Konieczna jest więc aktywna ochrona jej czystości przez monitorowanie podstawowych oznaczeń fizykochemicznych.
Wg klasyfikacji jakości wód, żaden ze stałych cieków płynących na terenie sołectwa nie spełnia wymogów stawianych I klasie czystości aczkolwiek rzeka Pisarzówka jest w tej chwili po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej znacznie bardziej czystą rzeką. Świadczą o tym pojawiające się pstrągi i raki, które muszą mieć wyjątkowo czystą wodę.
A czystości rzek zagrażają głównie :
• ścieki komunalne (w chwili obecnej dotyczy to jeszcze rzeki Słonicy i potoku Harszówka)
• zanieczyszczenia związane z intensyfikacją rolnictwa
• zanieczyszczenia spływające z wodami opadowymi z linii komunikacyjnych
• zanieczyszczenia atmosferyczne
• zanieczyszczenia i skażenia z występujących jeszcze czasami tzw.„dzikich” wysypisk i odpadów
Na terenach użytkowanych rolniczo, największe zagrożenia są powodowane przez nawozy mineralne i środki ochrony roślin, szczególnie pestycydy.

Do największych źródeł zanieczyszczeń należą firmy :
• zakład AGA stosujący w produkcji żywice i tworzywa sztuczne
• Spółdzielnia Rolnicza „Wyzwolenie”
• Zakład rzeźniczo-przetwórczy Marek Baścik
• Pewna grupka mieszkańców dla których ochrona środowiska jest tematem obcym
Gmina Wilamowice mając program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej rozpoczęła w 2003 roku budowę w Pisarzowicach mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i ukończyła ją w 2005 r. Z oczyszczalni tej korzysta także sołectwo Hecznarowice i gmina Kozy. Jej przepustowość w I etapie wynosi 800 m3/dobę. Biorąc pod uwagę szybko rozwijające się w sołectwie budownictwo indywidualne (strefa podmiejska) i sporą migrację ludności, dobudowuje się kolejne biobloki bo takie są potrzeby.
Należy podkreślić, że sołectwo jest prawie w 100% wyposażone w sieć wodociągową, a administrują nią miejscowy ZWiK na odcinku 22 km, oraz AQUA S.A. na odcinku 65 km.
Bardzo ważnym elementem ochrony środowiska jest właściwa gospodarka odpadami komunalnymi. Mieszkańcy Pisarzowic wywozili odpady na międzygminne wysypisko do Kęt (była tu stacja odzysku surowców wtórnych), oraz do Brzeszcz. Z chwilą wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej, każdy ma mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów. Ale czy do tego się stosuje?  Pomimo intensywnych oddziaływań na miejscową społeczność, i znacznego postępu w tym temacie jeszcze pewna na szczęście niewielka grupka mieszkańców nie nauczyła się segregować i wywozić odpady. A przecież musimy nauczyć się segregować ponieważ takie są wymogi unijne. Przez władze samorządowe muszą być więc podjęte bardziej zdecydowane działania, które w znaczący sposób poprawią istniejący stan rzeczy. Do takich działań zaliczyć można:

• działalność edukacyjna w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów, ograniczania ich powstawania, spalania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy, wypalanie traw i ściernisk.
• konsekwentne egzekwowanie od mieszkańców realizacji obowiązującej tzw. Ustawy Śmieciowej
• likwidacja na bieżąco nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” składowisk.
• objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów użytkowych łącznie z tymi którzy dopiero budują swoje domy, ale w trakcie budowy oni też produkują już odpady.
• organizacja i rozwijanie zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych przez mieszkańców z odpadów komunalnych.
• sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacji szczególnie w miejscach gdzie warunki techniczne na to pozwalają.
• podejmowanie działań, aby w stosunkowo krótkim okresie czasu wszystkie budynki mogły być podłączone do sieci kanalizacji (dotyczy to głównie dzielnicy Harszówki i dzielnicy Czernichów).


Opracował :Stanisław Peszel


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego